Misja i cele

Misją Fundacji jest wspomaganie patriotycznego i obywatelskiego wychowania młodzieży poprzez rozwój, upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie młodych sportowców.

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu młodzieżowego;
 2. wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej;
 4. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 5. wspieranie działalności Klubu Sportowego „Polonia Warszawa”, jako szczególnie zasłużonego w historii dla realizacji misji Fundacji, w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, oraz Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia Warszawa”, który przejmując tradycję KSP, prowadzi szkolenie młodych zawodników;
 6. rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno - sportowej;
 7. udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym;
 8. udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej;
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji;
 10. promocja klubów i organizacji sportowych;
 11. promocja młodych zawodników.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników;
 • branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowei zagraniczne;
 • szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje;
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym;
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych, konkursów, w tym organizowanych przez inne podmioty;
 • organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży, prowadzenie działalności profilaktycznej;
 • nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję ośrodków sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej;
 • zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym;
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo – sportowych, w tym organizowanych przez inne podmioty;
 • wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym pomoc rzeczową i finansową zawodnikom wykazującym szczególne uzdolnienia piłkarskie.