Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego

Regulamin 2020

§ 1 Zadania i cele Turnieju

 • popularyzacja piłki nożnej
 • popularyzacja idei „fair-play”
 • edukacja poprzez sport

§ 2 Organizator Turnieju

Organizatorem Turnieju jest Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego, zarejestrowana w Warszawie pod numerem KRS 0000248781. Organizator przygotowuje i przedstawia niniejszy regulamin do wglądu uczestnikom.
Koszty związane z organizacją Turnieju (wyżywienie oraz zakwaterowanie) pokrywają organizatorzy.
Koszty ubezpieczenia (NNW, OC, koszty leczenia) zawodników na czas Turnieju ponosi organizator.
Koszty przejazdu do/z Warszawy ponoszą drużyny uczestniczące.

§ 3 Czas i miejsce rozgrywania Turnieju

 • 31.07 – 2.08.2020.
 • Stołeczne Centrum Sportu „Aktywna Warszawa” - Ośrodek Polonia
  ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa
  (płyta główna boiska),
 • mecze Turnieju rozgrywane będą na dwóch mini-boiskach wydzielonych na płycie głównej stadionu (obrócone o 90 stopni względem płyty głównej). Na płycie głównej wydzielone zostaną także mini-strefy do rozgrzewki.

§ 4 Uczestnicy Turnieju

 • w Turnieju wystąpi łącznie 12 (dwanaście) drużyn. Pełna lista drużyn (klubów) przedstawiona zostanie w oddzielnej informacji po 1 kwietnia razem z wynikami losowania składu grup.
 • w Turnieju wezmą udział chłopcy z rocznika 2009 (i młodsi).
 • kierownicy lub trenerzy drużyn zobowiązani są do przesłania za pośrednictwem dedykowanego formularza elektronicznego bądź złożenia u organizatorów w formie papierowej przed rozpoczęciem Turnieju imiennych list zawodników z numerami koszulek oraz członków sztabu organizacyjno-szkoleniowego. Dodatkowo kierownicy lub trenerzy mają obowiązek posiadać aktualne badania lekarskie zawodników.
 • kluby drużyn uczestniczących przejmują na siebie posiadanie ogólnego ubezpieczenia zawodników oraz aktualnych badań lekarskich dopuszczających do gry w Turnieju.

§ 5 Skład drużyn

 • łączna liczba osób (zawodników, trenerów, osób funkcyjnych i opiekunów) jednej drużyny to 18 (osiemnaście osób).
 • drużyny w meczach występują w składach siedmioosobowych: bramkarz + 6 (sześciu) zawodników w polu.

§ 6 Format rozgrywek Turnieju

1. Faza grupowa

 • faza grupowa rozegrana zostanie systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach: A i B. Skład grup podany został we wstępie do niniejszego regulaminu. Skład grup oraz dokładny terminarz zostanie podany w oddzielnej informacji po 1 kwietnia.
 • każda drużyna rozegra w fazie grupowej pięć spotkań w ciągu dwóch pierwszych dni Turnieju (losowanie wskaże, którego dnia Turnieju dana drużyna rozegra dwa, a którego trzy spotkania).
 • terminarz spotkań w fazie grupowej układany jest w taki sposób, by drużyna nie grała dwóch meczów „z rzędu”; zapewnione jest minimum 35 minut przerwy pomiędzy dwoma meczami tej samej drużyny.
 • mecze w fazie grupowej rozgrywa się w formacie czasowym: 2 x 15 minut z 5 min. przerwą.
 • w fazie grupowej o kolejności miejsc w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez dwie drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
 • wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 • korzystniejszy bilans bramek w meczach fazy grupowej,
 • większa liczba strzelonych bramek w meczach fazy grupowej.
 • w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny, sporządza się dodatkową tabelę, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, zgodnie z kolejnością rozstrzygnięć wskazanych dla dwóch drużyn.

2. Faza pucharowa

 • drużyny z miejsc 1 i 2 (pierwszego i drugiego) awansują do półfinałów, w których zagrają metodą „na krzyż” jeden mecz z zespołem z drugiej grupy (tj. 1A z 2B oraz 1B z 2A).
 • drużyny z miejsc 3-6 (od trzeciego do szóstego) zagrają jeden mecz o miejsce końcowe z zespołem z analogicznego miejsca z drugiej grupy (tj. 3A z 3B o miejsce 5., 4A z 4B o miejsce 7. itd.).
 • w meczu o 3. miejsce jeden mecz zagrają drużyny, które przegrały półfinały.
 • w finale jeden mecz zagrają drużyny, które wygrały półfinały.
 • w meczach półfinałowych, finale, o 3. miejsce, o 5., 7., 9. i 11. miejsce w razie remisu o wyniku decydują rzuty karne. Rozgrywa się 3 (trzy) kolejki rzutów karnych strzelanych naprzemiennie. W przypadku braku wyłonienia zwycięzcy po trzech kolejkach, kolejne kolejki trwają aż do stanu 1-0 w danej kolejce.
 • mecze w fazie pucharowej rozgrywa się w formacie czasowym: 2 x 15 minut z 5 min. przerwą.

§ 7 Nagrody

1. Zespołowe

I miejsce – puchar „Małego Powstańca”, medale, nagrody
II - III miejsce - puchar, medale, nagrody
V – XII miejsce – puchar , medale za udział, nagrody
Każdy uczestnik Turnieju otrzymuje koszulkę z wizerunkiem „Małego Powstańca”.

2. Indywidualne

Upominki ufundowane przez organizatorów Turnieju – przyznawane przez przedstawicieli organizatora oraz sponsorów.

 • najlepszy zawodnik
 • najlepszy bramkarz
 • król strzelców
 • puchar fair play

§ 8 PRZEPISY GRY

1) drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 16 zawodników (z zastrzeżeniem, że liczba osób z danej drużyny, na którą składa się liczba zawodników oraz liczba trenerów i opiekunów nie może być większa niż 18 osób).
2) każda drużyna musi posiadać dwóch opiekunów (na liczbę tę składają się np. trenerzy, kierownicy bądź inne osoby funkcyjne lub prawni opiekunowie)
3) drużyny w meczach występują w składach siedmioosobowych: bramkarz + 6 (sześciu) zawodników w polu.
4) mecze rozgrywane są licencjonowanymi piłkami o rozmiarze 4.
5) czas gry – 2 x 15 min z 5 min. przerwą.
6) bramki o wymiarach 2 x 5m.
7) rzut karny wykonujemy z odległości 9 metrów.
8) każdy mecz prowadzi dwóch sędziów z licencją PZPN.
9) podczas Turnieju nie obowiązuje przepis o spalonym.
10) przy każdym wznowieniu zawodnik drużyny przeciwnej przebywa w odległości nie mniejszej niż 3 metrów (oprócz rzutu sędziowskiego) przy wrzucie z autu i rzucie rożnym, natomiast przy rzutach wolnych odległość nie może być bliższa niż 5 metrów.
11) piłka jest w grze póki nie opuści całym swym obwodem linii pola gry.
12) jeżeli piłka opuści pole gry, wznowienie następuje odpowiednio poprzez rzut z autu, rzut rożny, rzut od bramki. Wznowienia gry rzutem z autu wykonuje się rękoma, pozostałe wymienione sposoby wznowień wykonuje się nogą. Za wznowienie uznaje się moment, gdy piłka została rzucona/kopnięta i wyraźnie poruszyła się.
13) gol nie jest uznany, jeśli piłka wpadnie do bramki bezpośrednio (bez zetknięcia się z żadnym innym zawodnikiem poza wznawiającym grę) z rzutu z autu lub zagrania piłki ręką przez bramkarza drużyny przeciwnej.
14) dozwolona jest nieograniczona wymiana zawodników znajdujących się na boisku.
15) zmiany wykonuje się lotnie (w sposób hokejowy) przez linię boczną boiska.
16) W Turnieju będą stosowane kary:

 • wychowawcze – 3 minutowe. Czas trwania kary wychowawczej jest taki sam dla wszystkich przewinień. Decyzję o nałożeniu kary wychowawczej podejmuje sędzia na podstawie interpretacji zaistniałego przewinienia jako kwalifikującego się do takowego.
 • czerwona kartka. Czerwona kartka powoduje usunięcie z boiska i grę zespołu zawodnika ukaranego bez jednego zawodnika do końca meczu. Zawodnik może otrzymać czerwoną kartkę za: poważny rażący faul, powodujący uraz zawodnika faulowanego lub gwałtowne agresywne zachowanie wobec zawodnika drużyny przeciwnej, drużyny własnej, osób towarzyszących drużynom, sędziego, widzów lub infrastruktury pola gry.

Pozostałe przepisy gry w piłkę nożną obowiązują bez zmian.

Regulamin Turnieju zaakceptowany 21.02.2023